หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1. วิชาสามัญทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต)
วิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2)
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2)
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2)
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2)
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2)
วิชาภาษาอังกฤษ (4 หน่วยกิต)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชา 2000-1301 จำนวน 2 หน่วยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2 (2)
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 (2)
2000-1304 โครงงานชุมชนสำคัญ 2 (2)
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2)
2000-1306 ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่อชีวิต 2 (2)
2000-1307 เหตุการณ์ปัจจุบัน 2 (2)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 2 ~
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4 หน่วยกิต)
วิชาวิทยาศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (3)
วิชาคณิตศาสตร์ (2 หน่วยกิต)
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 (2)
1.4 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต และเลือกรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษาอีก
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
วิชาพลศึกษา
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2)
2000-1605 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน 1 (2)
2000-1606 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2)
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2)
วิชาสุขศึกษา
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1)
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดำเนินชีวิต 1 (1)
2000-1609 สุขภาพกับการทำงาน 1 (1)
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1)
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1)
วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3)
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 2 (3)
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 8 - 10 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 (2)
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2)
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2)
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 (2)
หมวดวิชาสามัญ
~ 3 ~
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 (2)
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2)
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 (2)
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1 (2)
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง 1 (2)
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2)
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2)
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2)
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1 (2)
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 (2)
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
2000-1237 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2)
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า 1 (2)
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 (2)
2000-1241 การเขียนจดหมายโต้ตอบ 1 (2)
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชย์ศิลป์ 1 (2)
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป์ 1 (2)
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 1 (2)
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2)
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี 1 (2)
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา 1 (2)
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม 1 (2)
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องหนัง 1 (2)
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 (2)
2000-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 (2)
2000-1252 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 1 (2)
2000-1253 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 1 (2)
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2)
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2)
2000-1256 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 1 (2)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 4 ~
2000-1257 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 1 (2)
2000-1258 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเสริมสวย 2 (2)
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
วิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
2000-1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (3)
2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 (3)
2000-1422 วิทยาศาสตร์เกษตร 2 (3)
2000-1423 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (3)
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 (*)
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3)
2000-1426 เคมีพื้นฐาน 2 (3)
2000-1427 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 2 (3)
2000-1428 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 2 (3)
2000-1429 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 2 (3)
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3)
วิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 2 – 4 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 (2)
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 2 (2)
2000-1522 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 2 (2)
2000-1523 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 2 (2)
2000-1524 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 2 (2)
2000-1525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 2 (2)
2000-1526 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 2 (2)
2000-1527 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 2 (2)
หมวดวิชาสามัญ
~ 5 ~
จุดประสงค์ มาตรฐานและคำอธิบายรายวิชา
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
(Thai for the Workplace 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทย
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และประสิทธิภาพของการใช้ทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสาร
3. เพื่อให้ใช้ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และงาน
อาชีพ
4. นำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญาทางภาษาไทยไปใช้ใน
การดำรงชีวิตและงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้
2. สรุปความสำคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอ่าน การฟัง การดู และการพูดได้
3. นำทักษะภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม และมีมารยาท
4. นำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญาทางภาษาไทยไปใช้ใน
การดำรงชีวิตและงานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทย ความสำคัญ
และประสิทธิภาพการเขียน ในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สารใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน
จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี
วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2)
(Thai for the Workplace 2)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียบเรียงถ้อยคำในการสื่อสารได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารได้ตรงตามความต้องการในโอกาสต่าง ๆ
2. ใช้วิจารณญาณในการเลือกถ้อยคำสำนวนโวหารในการรับสารและส่งสาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 6 ~
3. ประเมินคุณค่า วรรณคดี และวรรณกรรม ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้ในชีวิตและงาน
อาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะ การใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการอ่าน การฟัง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกที่จำเป็นในงาน
อาชีพ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การพูดในที่ประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมที่เสริมสร้าง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2)
(Thai for the Workplace 3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ถ้อยคำ สำนวน โวหาร สุภาษิต คำพังเพยที่เหมาะกับการ
สื่อสาร
2. เพื่อให้เลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนในการเขียนสารประเภทต่าง ๆ ได้เหมาะสมตามความต้องการ
3. เพื่อให้อ้างอิงข้อมูล สารสนเทศในงานเขียนได้ถูกต้อง
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุความหมาย วิธีการใช้ถ้อยคำ สำนวน สุภาษิต คำพังเพยได้
2. เลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ในการเขียนสารประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามความต้องการ
3. เขียนแหล่งที่มาของข้อมูลและสารสนเทศที่นำมาอ้างอิงในงานเขียนได้ถูกต้อง
4. สรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และนำไปใช้ประโยชน์ได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะ การใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพยในการสื่อสาร การใช้ภาษากับ
วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ การพูดที่สร้างสรรค์ในงานอาชีพ การอ่านวรรณคดี วรรณกรรม ที่เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2)
(Thai for Communication)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล
และโอกาส
หมวดวิชาสามัญ
~ 7 ~
2. เพื่อให้นำความรู้และทักษะทางภาษาไทย ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันและในอาชีพอย่าง
สัมฤทธิ์ผล
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายหลักเกณฑ์การใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ได้ต่าง ๆ ได้
2. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าของสิ่งที่ได้จากการฟัง การดู การอ่านได้
4. ใช้ภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขียนโน้มน้าวใจได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้วัจนภาษาและอวัจนะภาษาในการสื่อสารอย่างถุกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟัง การดู การอ่าน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ การแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2)
(Thai Project Work)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโครงงาน
2. เพื่อให้จัดทำโครงงานภาษาไทยได้
3. เพื่อส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านและการสืบค้น
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายขั้นตอนการจัดทำโครงงานภาษาไทยได้
2. นำเสนอผลงานที่เกิดจากการทำโครงงานภาษาไทยได้
3. นำสิ่งที่ได้รับจากการจัดทำโครงงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้
4. ใช้กระบวนการจัดทำโครงงานไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทำโครงงาน วิธีการ
ประเมินและเกณฑ์การประเมิน การทำโครงงานภาษาไทย
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2)
(Speech Art)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพูด ศิลปะในการพูด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 8 ~
2. เพื่อให้การพูดในโอกาสต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการพูด
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปหลักการพูด และศิลปะการพูดตามที่ต้องการได้
2. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการพูด และใช้การพูดเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้สัมฤทธิ์ผล
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ์ การกล่าวสุนทร
พจน์ การกล่าวปราศรัย การอภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ การทำหน้าที่พิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสต่าง ๆ
ของสังคม และในงานอาชีพ
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
(English for Communication 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ
3. เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
4. เพื่อเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสู่สังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนแนะนำตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน
สถานศึกษา ฯลฯ
2. กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจ่าง และขอให้พูดซ้ำ เลือกใช้ศัพท์ สำนวน เลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ
3. บอกใจความสำคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อแระเภทต่าง ๆ โดยใช้กลยุทธ์
ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริบท
4. บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลตนเอง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การ
แนะนำตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอให้ความ
ช่วยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
หมวดวิชาสามัญ
~ 9 ~
การใช้ คำ การอ่าน สัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและ
ประเพณีของเจ้าของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
(English for Communication 2)
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ต่อเนื่องจากภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2. เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
3. เพื่อเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสู่สังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ
2. ใช้ภาษาเพื่อให้คำแนะนำ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ บรรยายเหตุการณ์ บุคคล
สิ่งของ และสัญลักษณ์ ด้วยประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
3. ถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้คำถามประเภทต่าง ๆ
4. ใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อความเข้าใจ
5. บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราว เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต อนาคต การ
ใช้ คำสำนวน วลีในการสนทนาในชีวิตประจำวันและการทำงาน การบรรยายบุคคล สิ่งของ สถานที่ สุขภาพ
การบอกทิศทาง อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าว เรื่องทั่วไป ประเภทต่าง ๆ เข้าใจ ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้ภาษและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ
ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน และฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญ และประเพณีของเจ้าของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 (2)
(English for Communication in the Workplace)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจชื่ออาชีพ ลักษณะงาน สถานที่ทำงานในอาชีพต่าง ๆ และสำนวน
ภาษาที่ใช้ในที่ทำงาน
2. เพื่อให้มีความเข้าใจการอ่านสัญลักษณ์ แผนภาพ แผนภูมิ ป้ายประกาศต่าง ๆ และคู่มือ และการ
ฟังคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 10 ~
3. เพื่อให้รู้จัดวิธีการแสดงหาความรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ทำงานบอกเล่าเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ลักษณะงานและ
สถานที่ทำงาน
2. เขียนใบลาหยุดด้วยเหตุผลต่าง ๆ กรอกแบบฟอร์ม หรือ เอกสารทางธุรกิจ
3. ตีความและถ่ายโอน สัญลักษณ์ เครื่องหมาย แผนภาพ แผนภูมิ เป็นคำ หรือประโยค
4. อ่าน และ ปฏิบัติตามคำสั่ง คู่มือ คำแนะนำ อ่านโฆษณา ฉลาก ป้ายเตือน ป้ายประกาศที่พบ
ในที่การทำงานต่าง ๆ
5. อ่านประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติย่อ
6. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาตามความจำเป็นและ
ความสนใจ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ลักษณะงาน และสถานที่ทำงาน การต้อนรับ การ
นัดหมาย การรับโทรศัพท์ การให้และข้อมูล นำเสนอ รายงานสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ อ่านโฆษณาสินค้า
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คู่มือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติย่อ การศึกษา ประสบการณ์/อาชีพ ในการสัมภาษณ์งาน โดยใช้ภาษา ท่าทาง ในการสื่อสารได้
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองโดยใช้
สื่อและเทคโนโลยี จากศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2)
(English Conversation 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาที่ใช้ระหว่างภาษาในการสนทนาในชีวิตประจำวันและในงาน
อาชีพ
2. เพื่อพัฒนาการใช้ สำนวนภาษาและท่าทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคล
3. เพื่อให้มีเข้าใจด้านวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
นำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่องในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยใช้บทบาทสมมุติ หรือสถานการณ์
จำลอง
2. บอกใจความสำคัญ และรายละเอียดจากเรื่องที่ฟัง และอ่าน
3. บรรยาย นำเสนอเรื่องราวที่สนใจ หรือเรื่องทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับระดับ
หมวดวิชาสามัญ
~ 11 ~
4. เปรียบเทียบการใช้ถ้อยคำ สำนวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
5. กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา และฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด เรื่องราวเกี่ยวกับชิวตประจำวันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เข้าใจน้ำเสียง
ความรู้สึกของผู้พูด ใช้ภาษาและท่าทาง ได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้คำ สำนวน วลี ถ่าย
โอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน และฟัง วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2)
(English Conversation 2)
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อเนื่องจากการสนทนาภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและงานในอาชีพ
2. ใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาทสังคมเพื่อความเข้าใจที่ดีในการสื่อสาร
3. บอกใจความสำคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเรื่องที่ฟัง หรือ อ่าน
4. บรรยายภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แผนที่ โดยถ่ายโอนความหมายเป็นประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
5. กำหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวทั่วไป สนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเรื่อง
เนื้อหาด้านอาชีพ ต่อเนื่องจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพื่อการทำงาน เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม
เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใช้คำ
สำนวน วลี ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน และฟัง วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 12 ~
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 1 (2)
(English for Industrial Trades)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์ และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนสำนวนภาษาและท่าทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขบวนการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยการเลือกใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบาย บรรยาย ให้ข้อมูล สัดส่วน ขนาด รูปทรง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ คุณลักษณะเฉพาะโดย
ใช้คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ
2. อ่านและปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติคู่มือ ป้ายเตือนภัย และคำแนะนำความปลอดภัยใน
โรงฝึกงาน
3. สนทนาเพื่อขอหรือให้ข้อมูล คำแนะนำ การให้บริการ และขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใช้ภาษา และ
ท่าทางที่เหมาะสม
4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการ
เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งสื่อนอกสถานศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหาสาระที่เห็นพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ สัดส่วน
ขนาด รูปทรง ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมือ เครื่องหมาย ป้ายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน (Workshop Safety) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่าง สาธิต
วิธีการ ชั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ (Job report) การรับงาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ศึกษาความหมายของคำและศัพท์เทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนำ ให้
ข้อมูลและการให้บริการ ฯลฯ ใช้ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สนทนาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพช่างอุตสาหกรรม การ
วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
(Business English)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจคำศัพท์ พื้นฐานทางธุรกิจ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านเอกสารทางธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการฟัง พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ทำงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
สังคม
หมวดวิชาสามัญ
~ 13 ~
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์จากการใช้ภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในงานธุรกิจต่าง ๆ
5. เพื่อให้วางแผนและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเลือกกลยุทธ์การเรียน แหล่งการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกจำแนกความหมายของคำศัพท์ทางธุรกิจ ที่พบในเรื่องที่ฟังหรืออ่าน และนำคำศัพท์ สำนวน
ภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในบริบททางธุรกิจ
2. ถ่ายโอนและสรุปข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง หรือ อ่าน
3. ถ่ายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เป็นประโยคและ/หรือข้อความสั้น ๆ
4. สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อในสำนักงาน และการสมัครงาน โดยใช้
สำนวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม
5. กำหนดแผนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียน
แหล่งการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหา/เอกสารทางธุรกิจ แผ่นพับ คู่มือ ศึกษาความหมาย
ของคำและศัพท์เทคนิคพื้นฐานทางธุรกิจ งานสำนักงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์
การให้บริหาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชิญ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การสั่งซื้อ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ การใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูล การให้บริการ การใช้ภาษาและท่าทางในการ
สื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้าเรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 (2)
(English for the Tourism Industry)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานของการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการอ่าน เนื้อหาทางธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการฟัง–การพูด ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยว
4. เพื่อให้วางแผนและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมจากศูนย์การ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
5. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ได้รับจากการค้นคว้าเนื้อหาสาระด้านการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคำและศัพท์เทคนิคด้านการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ
2. ถ่ายโอนและสรุปข้อมูลหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แผนที่ รายการท่องเที่ยว
3. นำเสนอ รายงาน เรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องที่ในชุมนุม หรือสถานที่ที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 14 ~
4. สนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวด้านการบริการท่องเที่ยวในชุมชน โดยใช้ภาษาตาม
มารยาทสังคม
5. ประเมินความก้าวหน้าการเรียนภาษาอังกฤษท่องเที่ยวของตน บอกจุดเด่น จุดด้อย โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียน เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ
บริการท่องเที่ยว การโรงแรม การต้อนรับ การจองห้องพัก ศึกษาความหมายของคำและศัพท์เทคนิคพื้นฐาน
ทางการท่องเที่ยว การใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูล การให้บริการ การแสดงความ คิดเห็น โดยใช้ภาษา
และท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวสถานที่
ท่องเที่ยว การให้บริการของโรงแรมจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2)
(English for Arts)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเจ้าใจ คำศัพท์พื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้มี ความเข้าใจการอ่านเนื้อหา – เอกสาร คู่มืองานศิลปะประเภทต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีความเข้าใจการพูด นำเสนอ ด้านสินค้า – บริการ งานศิลปะประเภทต่าง ๆ
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่มีต่องานศิลปะแขนงต่าง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จำแนก คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงานศิลปะ
2. สรุปข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้า และลักษณะของศิลปะ
4. รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ของงานศิลปะสาขาต่าง ๆ
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การอ่าน เขียน เนื้อหา สาระทางด้านศิลปะ ศึกษาความหมายของคำและ
ศัพท์เทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด สัดส่วน ประเภทของงานศิลปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใช้ภาษาสาธิต
วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานศิลปะ คำบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก การเสนอ/ให้ข้อมูลและบริการ การสมัครงาน นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมงานศิลปะ โดยใช้ภาษาและ
ท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สนทนาเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะ ค้นคว้า
เรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ วันสำคัญ ประเพณี ตามความสนใจ
หมวดวิชาสามัญ
~ 15 ~
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 (2)
(English for Home Economics)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานคหกรรมเบื้องต้น
2. เพื่อฝึกทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวด้านคหกรรม
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคำ และศัพท์เทคนิคด้านคหกรรม
2. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำชี้แจง คำแนะนำ เกี่ยวกับโภชนาการ คู่มือการใช้ คู่มือการประดิษฐ์
3. บรรยายภาพ สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ เป็นคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
4. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆเพื่อแสดงความต้องการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการให้บริการ
โดยใช้สำนวนทางภาษาที่เหมาะสมตามมารยามสังคม
5. สืบค้นข้อมูล หาคำศัพท์ เรื่องเกี่ยวกับงานคหกรรมจากแหล่งสื่อ ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟัง พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ สนทนาเรื่องเกี่ยวกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนำการเจรจาต่อรอง แสดงความต้องการของตน การเสนอ/ให้ข้อมูลและบริการงานจ้าง ใช้ภาษา
และท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคำและศัพท์เทคนิค ค้นคว้า
เรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มี
อยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน ประเมินผลความก้าวหน้าการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1 (2)
(English for Agriculture)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจคำศัพท์พื้นฐาน และสำนวนภาษาที่ที่ใช้ในการเกษตร
2. เพื่อให้ใช้สำนวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรและ
ในงานอาชีพเกษตร
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษอังกฤษที่นำไปใช้ในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ที่พบในเรื่องที่
ฟังหรืออ่าน และนำคำศัพท์และสำนวนภาษาต่าง ๆ ไปใช้ในบริบททางการเกษตร
2. ถ่ายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เป็นประโยค และ/หรือ ข้อความสั้น ๆ
3. สนทนาเรื่องทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใช้สำนวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 16 ~
4. กำหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยใช้กลยุทธ์การเรียน และเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จากแหล่งการเรียนรู้และทั้งในและนอกสถานศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทต่าง ๆ หรือจากแผ่นพับ ฉลาก
แผ่นปลิว โฆษณา คู่มือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ สาธิตวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตร
ศึกษาความหมายของคำและศัพท์เทคนิคพื้นฐานด้าน พืช สัตว์ เครื่องมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใช้ภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาต่อรอง แสดงความต้องการของตน การเสนอ /ให้ข้อมูลและบริการ
นำเสนอกิจกรรมเรื่องราวกิจกรรมบริการสินค้าเกษตรในฤดูกาลต่าง ๆ หรือ การบริการในท้องถิ่น โดยใช้ภาษา
และท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สนทนาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเกษตร
ค้นคว้าเรื่องราวอาชีพการเกษตรจากแหล่งการเรียนรู้ พจนานุกรม และหนังสืออ้างอิงอื่น ๆ วางแผนการเรียน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง 1 (2)
(English for Fishery Industry)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจคำศัพท์พื้นฐาน และสำนวนภาษาที่ที่ใช้ในการประมง
2. เพื่อให้ใช้สำนวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องประมงและ
ในงานอาชีพประมง
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษอังกฤษที่นำไปใช้ในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานประมง ที่พบในเรื่องที่
ฟังหรืออ่าน และนำคำศัพท์และสำนวนภาษาต่าง ๆ ไปใช้ในบริบททางการประมง
2. ถ่ายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เป็นประโยค และ/หรือ ข้อความสั้น ๆ
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใช้สำนวนภาษาและมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม
4. กำหนดแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติตามแผนโดยเลือกใช้กลยุทธ์การเรียน แหล่งการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐานการเรียนรู้และ
ประเมินผลความก้าวหน้าของตน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหาสาระทางการประมง จากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือจากแผ่นพับ
ฉลาก แผ่นปลิว โฆษณา คู่มือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือเกี่ยวกับการประมง ศึกษาความหมายของคำ
และศัพท์เทคนิคพื้นฐานด้านการประมงใช้ภาษาในสาธิตวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น
แสดงความรู้สึก เหตุผลการเจรจาต่อรอง การให้ข้อมูลและบริการ นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมเกี่ยวกับการประมง
ประเภทต่าง ๆ หรือการบริการในท้องถิ่น โดยใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม
หมวดวิชาสามัญ
~ 17 ~
ของเจ้าของภาษา สนทนาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพประมง ค้นคว้าเรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ พจนานุกรม
และหนังสืออ้างอิงอื่น ๆ การวางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2)
(English for Agricultural Technology)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานเกษตร
2. เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการประกอบอาชีพเกษตร
3. เพื่อให้นำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนำคำศัพท์
และสำนวนภาษาต่าง ๆ ไปใช้ในบริบททางการเกษตร
2. สำรวจข้อมูลทางการเกษตร จากแหล่งต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลด้วยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใช้ประโยค ข้อความสั้น ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. สนทนาเกี่ยวกับงานอาชีพเกษตร โดยใช้สำนวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า และแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเกษตร
5. จัดทำและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษที่ใช้คำศัพท์ทางการเกษตร เทคโนโลยีเกี่ยวข้องเบื้องต้น
และสำนวนภาษาที่เหมาะสมกับบริบท
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ สำนวนภาษาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันงานด้านธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ
เพื่อหาข้อมูลทางวิชาชีพด้านการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ์ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน ถ่ายโอน ความหมาย
จากตารางการสำรวจข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว์ การทำฟาร์ม การเยี่ยมฟาร์ม ข้อมูลตลาด การใช้ภาษาในการซื้อ – ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ค้นคว้าเรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ พจนานุกรม
และหนังสืออ้างอิงอื่น ๆ วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรุ้ในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2)
(English for Fishery Technology)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานประมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 18 ~
2. เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการประกอบอาชีพประมง
3. เพื่อให้นำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานประมง และนำคำศัพท์
และสำนวนภาษาต่าง ๆ ไปใช้ในบริบททางการประมง
2. สำรวจข้อมูลทางการประมง จากแหล่งต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลด้วยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใช้ประโยค ข้อความสั้น ๆ จากภาพประกอบต่าง ๆ เช่น กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. สนทนาเกี่ยวกับงานอาชีพประมง โดยใช้สำนวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า และแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประมง
5. จัดทำและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษที่ใช้คำศัพท์ทางการประมง เทคโนโลยีเกี่ยวข้องเบื้องต้น
และสำนวนภาษาที่เหมาะสมกับบริบท
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ สำนวนภาษาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันในงานด้านธุรกิจการประมง การถาม และ
ตอบ เพื่อหาข้อมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ์ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน ถ่ายโอน ความหมาย
จากตารางการสำรวจข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
การทำฟาร์ม การใช้ภาษาในการซื้อ–ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ แบบฟอร์มการสั่งซื้อ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ ค้นคว้าเรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ พจนานุกรม และหนังสืออ้างอิงอื่น ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2)
(Supplementary English)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่จำเป็น
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง อ่านเพื่อความเข้าใจในเรื่องทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
3. เพื่อฝึกการวางแผน กลยุทธ์วิธีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพร่องทางภาษา และเพื่อให้เกิด
ทักษะทางกาเรียนภาษาต่อไป
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช้รูปแบบและโครงสร้าง และสำนวนภาษาที่จำเป็นในการเขียนและการพูด
2. เดาความหมายของคำศัพท์ จากการวิเคราะห์รากศัพท์ และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช้
พจนานุกรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3. อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง อ่านเพื่อความเข้าใจเรื่องราวทั่วไป
หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยใช้กลยุทธ์และทักษะในการอ่าน
หมวดวิชาสามัญ
~ 19 ~
4. วางแผนการเรียน เพื่อพัฒนาความบกพร่องทางภาษาของตนเอง โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ
เพื่อให้ค้นพบวิธีการเรียนของตนเอง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ทักษะโครงสร้างภาษาที่จำเป็น อ่านออกเสียง อ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางภาษา เพื่อเป็นพื้นฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเนื้อหา
ตามความจำเป็นของผู้เรียน
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 1 (2)
(Internet English)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นในการสืบคันข้อมูล
2. เพื่อให้รู้จักแหล่งการค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ โดยเลือกใช้ผ่านทางเว็บไซต์
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช้ Web browser , Search engines ในการสืบค้นข้อมูล
2. สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ
3. สรุปข้อมูลสำคัญจากเรื่องที่อ่านจากเว็บไซต์
4. แสดงหลักฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติวิธีการใช้อินเตอร์เน็ต การใช้ Web browsers : Internet Explorer, Netscape, ศึกษา
Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
และเรื่อทางวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปิดโลกทัศน์ของตน วางแผนการเรียน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาและสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ประเมินผลความก้าวหน้าของตน
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
(English Project Work)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้ และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการจัดทำโครงงานภาษาอังกฤษในเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพ
2. แสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษในหัวหัวข้อเรื่องที่สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 20 ~
3. นำเสนอโครงงานที่จัดทำเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติการทำโครงงานภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่อง หรือหัวข้อที่สนใจ เป็นรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุ่ม โดยใช้ทักษะทางภาษาต่าง ๆ วางแผนการทำโครงงาน กำหนดจุดประสงค์ ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
แสดงหลักฐาน และนำเสนอผลงาน โดยวิธีการและใช้สื่อที่หลากหลายให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลงานที่
นำเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน
2000-1235 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ 1 (2)
(English for the Workplace)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานประกอบการ
2. เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และการเตรียมเข้าสู่การประกอบ
อาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. อ่านชื่อ ป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ต่าง ๆที่อยู่ในสถานประกอบการ
2. สอบถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการ ต้อนรับ ให้บริการบุคคลที่มาติดต่อ
3. รวบรวมคำ ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในสถานประกอบการ สำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่าง ๆ
4. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ
5. บันทึก สรุปหลักฐานการเรียนรู้ จุดเด่น จุดด้อย ประเมินผลความก้าวหน้าของตน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในสถานประกอบการ การอ่านชื่อ สถานที่
แผนกต่าง ๆ ตำแหน่งงาน ป้ายประกาศ เครื่องหมาย เอกสาร แผ่นพับ ต่าง ๆ สอบถาม ให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน การต้อนรับผู้มาติดต่อ การรับโทรศัพท์ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มในเอกสาร บันทึกการ
เรียนรู้ สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเมินผลความก้าวหน้าของตน
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
(Independent Study in English)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ
2. เพื่อให้รู้จักการใช้กลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของตน
3. เพื่อให้ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายที่มีอยู่ใน
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
หมวดวิชาสามัญ
~ 21 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
2. วางแผน กำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความต้องการจำเป็น หรือ ความสนใจ
3. เลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของตน วิเคราะห์ แก้ปัญหา
4. เขียนบันทึกการเรียนรู้ ประเมินจุดเด่น จุดด้อย ความก้าวหน้าในการฝึกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ นำเสนอ สรุปผล
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความต้องการจำเป็น หรือความสนใจโดย
ฝึกหัดผู้เรียนให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access language learning) การใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อ
การพัฒนาตนเองโดย เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนของตนที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือจากแหล่งสื่อที่หลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู้ วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย
ประเมินผลความก้าวหน้า รวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ นำเสนอ สรุปผล
2000-1237 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2)
(English Terminology)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานทางด้านอาชีพเฉพาะสาขา
2. เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยใช้คำศัพท์เหล่านี้เป็น
พื้นฐาน
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้น และแสวงหาความรู้คำศัพท์เทคนิค ในการนำไปใช้ในการศึกษาต่อ
และการทำงานในสาขาอาชีพของตน
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิค ในการนำไปใช้ในการศึกษาต่อ
และการทำงานในสาขาอาชีพของตน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ตนเรียน
2. ถ่ายโอนคำศัพท์เฉพาะสาขาที่เรียน เขียนคำ ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชีพของตน
3. รวบรวมคำศัพท์เฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆเพื่อนำไปใช้ในเป็น
พื้นฐานในการอ่านเนื้อหาทางวิชาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า ความหมาย คำศัพท์เทคนิคด้านวิชาชีพ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะการอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ฝึกการใช้คำศัพท์เหล่านั้นในการเขียนประโยค
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 22 ~
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2)
(English for Food and Nutrition)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาหารและโภชนาการ
2. เพื่อฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวด้านงานอาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในงานอาหารและโภชนาการ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคำ และศัพท์เทคนิคด้านอาหารและโภชนาการ
2. อ่าน-ฟังเรื่องที่สาระเกี่ยวกับด้านการอาหารและโภชนาการ โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสม
กับบริบท
3. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ และการให้บริการด้านอาหาร การสาธิตการทำอาหาร โดย
ใช้สำนวนทางภาษาตามมารยาทสังคม
4. ถ่ายโอน บรรยาย จากภาพประกอบต่าง ๆ เป็นคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
5. รวบรวมคำศัพท์เทคนิคด้านอาหารและโภชนาการโดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้
ในเป็นพื้นฐานเรียนในสาขาของตน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับด้านการอาหารและโภชนาการเบื้องต้น อุปกรณ์เครื่องมือการ
ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ป้ายอาหาร ข้อมูลทางโภชนาการ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติ
ตามขั้นตอน สนทนาโต้ตอบการให้บริการด้านอาหาร การเสนอ/ให้ข้อมูลและบริการงานจ้าง ใช้ภาษาและ
ท่าทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคำและศัพท์เทคนิค ค้นคว้า
เรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การ
เรียนรู้ในสถานและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน ประเมินผลความก้าวหน้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า 1 (2)
(English for Clothing Design)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะทางภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า
2. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอความหมายคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า
2. อ่านเรื่อง สัญลักษณ์ ฉลาก ตาราง ฯ เกี่ยวกับการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
3. สนทนาโต้ตอบ การให้บริการลูกค้าโดยใช้โครงสร้างประโยค สำนวนทางภาษาตามมารยาท
สังคม
4. กรอกข้อมูล บรรยายแบบเสื้อต่าง ๆ ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนได้เหมาะสมกับระดับ
หมวดวิชาสามัญ
~ 23 ~
5. ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพ เสื้อผ้าแบบต่าง ๆ พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษจากแหล่งสื่อที่
หลากหลาย หรือจากออินเตอร์เน็ต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า อ่าน ฟัง เรื่องราว คำบรรยายเกี่ยวกับการ
ออกแบบ ตัดเย็บ เสื้อผ้าแบบต่าง ๆ การวัดตัว การเสนอให้บริการ ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกค้า การเจรจาต่อรอง
เสนอเงื่อนไข การศึกษาค้นว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวงการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า จากแหล่งสื่อต่าง ๆ
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง 1 (2)
(Technical English on the Job)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์ และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านช่าง
เทคนิค
2. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในงานช่างเทคนิค
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จำแนกคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานช่างเทคนิคตามสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อ่านคู่มือ และปฏิบัติตามวิธีการ
3. อธิบาย บรรยาย ให้ข้อมูล สัดส่วน ขนาด รูปทรง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใช้คำศัพท์เทคนิค หรือประโยคสั้น ๆ
4. สนทนาเพื่อขอหรือให้ข้อมูล คำแนะนำ การให้บริการ และขั้นตอนการปฏิบัติโดยใช้ภาษา และ
ท่าทางที่เหมาะสม
5. ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวด้านอาชีพช่างเทคนิค จากแหล่งสื่อต่างๆ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง เรียกชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ทำงานในโรงฝึกงาน สถานประกอบการ การอ่านคู่มือ การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการ
ทำงาน อธิบายผลงาน ผลิตภัณฑ์ บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแนะนำตนเอง การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
โรงงาน การแสวงหาความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านช่างเทคนิคจากแห่ลงการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต สื่อของจริง นิทรรศการ แผ่นพับ โฆษณา เพื่อปลูกฝังให้มีความสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทำงาน
2000-1241 การเขียนจดหมายโต้ตอบ 1 (2)
(Commercial Correspondence)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนจดโต้ตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบต่าง ๆ
2. เพื่อให้มีทักษะการอ่าน และเขียนจดมาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 24 ~
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์และนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการเขียนทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนส่วนต่าง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ
2. อ่าน และเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ เข่น จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายต่อว่า วิธีการ
ชำระเงิน
3. อ่านและเขียนบัตรอวยพร จดหมายโต้ตอบทางสังคมในโอกาสต่าง ๆ เช่น จดหมายเชิญ
จดหมายแสดงความยินดี ส่ง e-mail , e-cards
4. อ่านประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน กรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ
5. ศึกษา รวบรวม คำ สำนวนภาษาที่ใช้ในจดหมาย บัตรอวยพร
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ ส่วนต่าง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้แก่ จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries
and replies) จดหมายสั่งซื้อ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชำระเงิน (Payment) จดหมายต่อว่า
และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสต่าง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations
and replies) จดหมายแสดงความยินดี (Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทต่าง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส์ (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ ใบสั่งซื้อ บันทึก
ข้อความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ การกรอกใบสมัคร
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชย์ศิลป์ 1 (2)
(English for Commercial Arts)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานพาณิชย์ศิลป์ระเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้มี ความเข้าใจการอ่านเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับงานพาณิชย์ศิลป์
3. เพื่อให้มีความเข้าใจการพูด นำเสนอ ด้านสินค้า – บริการงานพาณิชย์ศิลป์
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่มีต่องานพาณิชย์ศิลป์ ประเภทต่าง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จำแนก ชื่อ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงานพาณิชย์ศิลป์
2. สรุปข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้า และลักษณะของงานพาณิชย์ศิลป์
4. รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ของงานพาณิชย์ศิลป์ประเภทต่าง ๆ
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหา คำบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชย์ศิลป์ คำศัพท์เทคนิค
อุปกรณ์ เครื่องมือ ศึกษาภาษาที่ใช้ในคำชี้แจงในคู่มือ การออกแบบ สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บอก
หมวดวิชาสามัญ
~ 25 ~
จุดประสงค์ ประโยชน์ของสิ่งที่ผลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนำตนเองและผู้อื่น การ
ขอบคุณ ผู้มาเยี่ยมชม ค้นคว้าผลงานการออกแบบพาณิชย์ศิลป์จากสื่อที่หลากหลายจาก แผ่นพับงาน
นิทรรศการ อินเตอร์เน็ตเพื่อปลูกฝังให้มีความสนใจ เป็นพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทำงาน
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป์ 1 (2)
(English for Fine Arts)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานวิจิตรศิลป์ระเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้มี ความเข้าใจการอ่านเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับงานวิจิตรศิลป์
3. เพื่อให้มีความเข้าใจการพูด นำเสนอ ด้านสินค้า – บริการงานวิจิตรศิลป์
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่มีต่องานวิจิตรศิลป์ประเภทต่าง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จำแนก ชื่อ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงานวิจิตรศิลป์
2. สรุปข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้า และลักษณะของงานวิจิตรศิลป์
4. รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ของงานวิจิตรศิลป์ประเภทต่าง ๆ
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหา คำบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท และเจ้าของผลงานศิลปะ ศึกษา
คำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน อุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจิตรศิลป์ ศึกษาภาษาที่ใช้ในคำชี้แจงในคู่มือ
การออกแบบ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บอกจุดประสงค์ ประโยชน์ของสิ่งที่ผลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนำตนเองและผู้อื่น การขอบคุณ ผู้มาเยี่ยมชม ค้นคว้าผลงานการออกแบบวิจิตรศิลป์จากสื่อ
ที่หลากหลายจากแผ่นพับงานนิทรรศการ อินเตอร์เน็ต เพื่อปลูกฝังให้มีความสนใจ เป็นพื้นฐานการวางแผน
อาชีพและการทำงาน
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 1 (2)
(English Through Newspaper)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ และสำนวนภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์วิธีการอ่าน เพื่อความเข้าใจหนังสือพิมพ์ เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพต่าง ๆ
3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของการอ่านหนังสือพิมพ์ในการพัฒนาภาษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 26 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. อ่านข้อความจากหนังสือพิมพ์ โดยใช้วิธีการอ่านแบบกวาด อ่านเพื่อจับใจความ และอ่านเพื่อเอา
รายละเอียด เพื่อให้เกิดทักษะในการอ่าน
2. เดาความหมายของคำศัพท์ และตีความสำนวนภาษาจากบริบท จากข่าว สารคดี บันเทิง
บรรณาธิการ และโฆษราประเภทต่าง ๆ
3. ถ่ายโอนทักษะการอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ไปสู่ทักษะการพูดหรือการเขียนข้อความสั้น ๆ
เพื่อสรุปใจความสำคัญ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ วิธีการอ่านหนังสือพิมพ์ เรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่าง ๆ อ่านเพื่อความเข้าใจ
จากข่าว สารคดีบันเทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทต่าง ๆ คำศัพท์ สำนวนทางภาษา การเขียนข้อความสั้น
ๆ การใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ในการพัฒนาภาษา เกมส์ กิจกรรมที่น่าในใจจากหนังสือพิมพ์
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2)
(Business English Conversation)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทาง
ธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. เพื่อให้มีทักษะในการติดต่อธุรกิจทาง e-mail, e-commerce
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบทางธุรกิจตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตามโครงสร้างทางภาษาและตามวัฒนธรรม
สังคม
2. สรุปใจความสำคัญจากการฟัง หรืออ่านทางธุรกิจ
3. ถ่ายโอนสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวย่อ ข้อมูลจากเรื่องที่การฟัง หรือ อ่าน เป็น คำ เป็นประโยค
หรือข้อความสั้น ๆ
4. เขียนบรรยาย บันทึกข้อความเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล สินค้า และบริการ
5. สืบค้นการติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต และการส่ง e-mail
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาการติดต่อทางธุรกิจ และตัวเลข ฝึกปฏิบัติการฟัง ข้อความ
เรื่อง ข้อมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดต่อทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท์ การฝากข้อความ
ทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอ่านเอกสารทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ การกรอกข้อมูล การ
บรรยายลักษณะสินค้า การสอบถามายละเอียดสินค้า การอธิบายสินค้าประเภทต่าง ๆ แสวงหาความรู้ด้าน
ธุรกิจจากแหล่งสื่อที่หลากหลาย
หมวดวิชาสามัญ
~ 27 ~
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี 1 (2)
(English for Jewelry)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานเครื่องประดับอัญมณีประเภท
ต่าง ๆ
2. เพื่อให้มี ความเข้าใจการอ่านเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับงานเครื่องประดับอัญมณี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจการพูด นำเสนอ ด้านสินค้า–บริการงานเครื่องประดับอัญมณี
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่มีต่องานเครื่องประดับอัญมณีประเภทต่าง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเครื่องประดับอัญมณี คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงานเครื่องประดับ อัญมณี
ประเภทต่าง ๆ
2. สรุปข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโต้ตอบ สอบถามและให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้า และลักษณะของงาน
เครื่องประดับอัญมณีประเภทต่าง ๆ
4. รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ของงานของงานเครื่องประดับอัญมณีประเภทต่าง ๆ
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหา คำบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน
อุปกรณ์ เครื่องมือ การอ่านคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้น
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโต้ตอบ แนะนำตนเองและผู้อื่น ขอบคุณ ผู้มาเยี่ยมชม ค้นคว้า
ผลงานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีจากสื่อที่หลากหลาย จากแผ่นพับงานนิทรรศการ อินเตอร์เน็ต เพื่อ
ปลูกฝังให้มีความสนใจ เป็นพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทำงาน
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา 1 (2)
(English for Ceramics)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานเครื่องเคลือบดินเผา
2. เพื่อให้มี ความเข้าใจการอ่านเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบดินเผา
3. เพื่อให้มี ความเข้าใจการอ่านเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบดินเผา
4. เพื่อให้มีความเข้าใจการพูด นำเสนอ ด้านสินค้า – บริการงานเครื่องเคลือบดินเผา
5. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่มีต่องานเครื่องเคลือบดินเผาประเภทต่าง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเครื่องประดับอัญมณี คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงานเครื่องเคลือบดินเผา
ประเภทต่าง ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 28 ~
2. สรุปข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโต้ตอบ สอบถามและให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้า และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน
เผาประเภทต่าง ๆ
4. รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ของงานของงานเครื่องเคลือบดินเผาประเภทต่างๆ
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาต่าง ๆ จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหา คำบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน
อุปกรณ์ เครื่องมือ การอ่านคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโต้ตอบ แนะนำตนเองและผู้อื่น ขอบคุณ ผู้มา
เยี่ยมชม ค้นคว้าผลงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา จากสื่อที่หลากหลายจากแผ่นพับงานนิทรรศการ
อินเตอร์เน็ต เพื่อปลูกฝังให้มีความสนใจ เป็นพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทำงาน
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม 1 (2)
(English for Handicrafts)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานหัตถกรรม
2. เพื่อให้มี ความเข้าใจการอ่านเรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับงานหัตถกรรม
3. เพื่อให้มีความเข้าใจการพูด นำเสนอ ด้านสินค้า – บริการงานหัตถกรรม
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่มีต่องานหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงานหัตถกรรม
2. สรุปข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโต้ตอบ สอบถามและให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้า และลักษณะของงานหัตถกรรม
4. รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรม จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหา คำบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน
อุปกรณ์ เครื่องมือ การอ่านคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโต้ตอบ แนะนำตนเองและผู้อื่น ขอบคุณ ผู้มาเยี่ยมชม
ค้นคว้าผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากสื่อที่หลากหลายจากแผ่นพับงานนิทรรศการ อินเตอร์เน็ต เพื่อ
ปลูกฝังให้มีความสนใจ เป็นพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทำงาน
หมวดวิชาสามัญ
~ 29 ~
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องหนัง 1 (2)
(English for Leather Work)
มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบงานเครื่องหนัง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงาน เครื่องหนังประเภทต่างๆ
2. สรุปข้อมูลจากเรื่องที่อ่านโดยใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่เหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโต้ตอบ สอบถามและให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสินค้าและลักษณะของงานเครื่องหนัง
ประเภทต่าง ๆ
4. รวบรวมคำศัพท์ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ของงานเครื่องหนังประเภทต่าง ๆ
5. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานเครื่องหนังจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การอ่านเนื้อหา คำบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน
อุปกรณ์ เครื่องมือ การอ่านคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องหนัง การออกแบบ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เบื้องต้น การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโต้ตอบ แนะนำตนเองและผู้อื่น ขอบคุณ ผู้มาเยี่ยมชม
ค้นคว้าผลงานการออกแบบเครื่องหนังจากสื่อที่หลากหลายจากแผ่นพับงานนิทรรศการ อินเตอร์เน็ต เพื่อ
ปลูกฝังให้มีความสนใจ เป็นพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทำงาน
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 (2)
(Fundamental Chinese 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ศัพท์และสำนวนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาจีนในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3. เขียน/อ่านคำและประโยคง่าย ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน
ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน การขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจำวัน การเขียนและอ่าน
ประโยคง่าย ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 30 ~
2000-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 (2)
(Fundamental Chinese 2)
ผ่านการเรียนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์และสำนวนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารได้ตามสถานการณ์
3. เพื่อเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. อ่านข้อความและสรุปใจความสำคัญ
3. เขียนประโยคหรือข้อความในงานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ์ การขอและให้ข้อมูล การอ่าน
ข้อความและสรุปใจความสำคัญ การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การเขียนประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ
2000-1252 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 1 (2)
(Fundamental Japanese 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์และสำนวนญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3. เขียน/อ่านคำและประโยคง่าย ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ่นทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน การขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจำวัน การเขียน
และอ่านประโยคง่าย ๆ
หมวดวิชาสามัญ
~ 31 ~
2000-1253 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 1 (2)
(Fundamental Japanese 2)
ผ่านการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นติดต่อสื่อสารได้ตามสถานการณ์
3. เพื่อเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. อ่านข้อความและสรุปใจความสำคัญ
3. เขียนประโยคหรือข้อความในงานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ การขอและให้ข้อมูล การอ่าน
ข้อความและสรุปใจความสำคัญ การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การเขียนประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2)
(Fundamental French 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์และสำนวนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศสติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3. เขียน/อ่านคำและประโยคง่าย ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน การขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจำวัน การ
เขียนและอ่านประโยคง่าย ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 32 ~
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2)
(Fundamental French 2)
ผ่านการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์และสำนวนภาษาฝรั่งเศสขั้นในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสติดต่อสื่อสารได้ตามสถานการณ์
3. เพื่อเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. อ่านข้อความและสรุปใจความสำคัญ
3. เขียนประโยคหรือข้อความในงานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ การขอและให้ข้อมูล การ
อ่านข้อความและสรุปใจความสำคัญ การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การเขียนประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับ
งานอาชีพ
2000-1256 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 1 (2)
(Fundamental German 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษาเยอรมันติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
3. เขียน/อ่านคำและประโยคง่าย ๆ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์ภาษาภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน การขอและให้ข้อมูลส่วนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจำวัน
การเขียนและอ่านประโยคง่าย ๆ
หมวดวิชาสามัญ
~ 33 ~
2000-1257 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 1 (2)
(Fundamental German 2)
ผ่านการเรียนวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทักษะการใช้ภาษาเยอรมันติดต่อสื่อสารได้ตามสถานการณ์
3. เพื่อเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. อ่านข้อความและสรุปใจความสำคัญ
3. เขียนประโยคหรือข้อความในงานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ การขอและให้ ข้อมูล การ
อ่านข้อความและสรุปใจความสำคัญ การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การเขียนประโยคหรือ ข้อความเกี่ยวกับ
งานอาชีพ
2000 – 1258 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเสริมสวย 2 (2)
(English of Beautician)
จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์เทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับการเสริมสวย
2. มีความสามารถในการอ่าน เขียนข้อความเกี่ยวกับการเสริมสวยอย่างง่าย
3. มีความสามารถในการฟัง การพูดเกี่ยวกับการให้นำเสนอ และให้บริการลูกค้า
4. เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่มีต่ออาชีพเสริมสวย
มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จำแนก ชื่อคำศัพท์เทคนิคด้านเสริมสวย
2. อ่านเรื่อง ฉลาก สัญลักษณ์ ตาราง เกี่ยวกับด้านเสริมสวย
3. อธิบายวิธีการสาธิต ปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งทรงผม การแต่งหน้า และ
การแต่งเล็บ
4. สนทนาโต้ตอบ การให้บริการลูกค้าโดยใช้โครงสร้างประโยค สำนวนภาษาตามมารยาทสังคม
5. ค้นคว้า รวบรวม คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเสริมสวยจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 34 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย คำศัพท์เทคนิค การอ่านฉลาก สัญลักษณ์ ตาราง
เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพเสริมสวยจากสื่อของจริงและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาเกี่ยวกับงานเสริมสวย การแสดงความคิดเห็น การเสนอและการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งทรงผม การแต่งหน้าและการแต่งเล็บ
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
(The Way of Thai Ethics)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความสำคัญและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
2. เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม
3. เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชนที่ดี
มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต
2. ใช้ทักษะทางศาสนธรรมในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา
พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสำคัญของศาสนาอิสลาม
ประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด หลักคำสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม หรือ
ศึกษาเกี่ยวกับ พระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคำสอนของพระเยซูคริสต์
บทบัญญัติและหลักการปฏิบัติต่าง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ การเผยแผ่พระศาสนา
ของบรรดาอัครสาวก การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี หรือ
ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้เรียน
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2 (2)
(Geo-Economics)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์กายภาพ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กายภาพที่สัมพันธ์กับปัญหาทางเศรษฐ-ศาสตร์
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้น
หมวดวิชาสามัญ
~ 35 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
2. เลือกประกอบอาชีพตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์กายภาพ
3. เสนอแนะแนวทางแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชุมชน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ แก้ไข
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย
2000-1303 การดำรงชาติไทย 2 (2)
(Thai History and Administration)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของไทย
2. เพื่อให้สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ประเมินผลที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์ความเป็นมาของชาติไทย และมาตราต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิต
2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ
3. เสนอแนะการมีส่วนร่วมในการดำรงความเป็นชาติไทย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การ
ปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2000-1304 โครงงานชุมชนสำคัญ 2 (2)
(Special Community Project)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการวางแผนและจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
2. เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในการวางแผน และจัดทำโครงการพัฒนา ชุมชน
3. เพื่อให้มีเจตคติ อุดมการณ์ และความภาคภูมิใจในชุมชน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 36 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชน
2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน
3. วางแผนจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาชุมชนตัวอย่าง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับขนาดและที่ตั้งของชุมชน สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทรัพยากร การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หลักการวางแผนและจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2)
(Thai Folklore)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในการธำรงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์เอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรม
2. ประพฤติปฏิบัติตามจารีต ประเพณีของท้องถิ่นที่ดีงาม
3. เผยแพร่วรรณคดีท้องถิ่นและนันทนาการที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรมพื้นบ้าน จารีต ประเพณี วรรณคดีท้องถิ่นและนันทนาการที่เป็น
เอกลักษณ์และเอื้อต่อการเป็นพลเมืองดี
3000-1306 ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่อชีวิต 2 (2)
(Physical Geography for Living)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิศาสตร์กายภาพท้องถิ่นและพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
2. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
หมวดวิชาสามัญ
~ 37 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพท้องถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจท้องถิ่น
2000-1307 เหตุการณ์ปัจจุบัน 2 (2)
(Current Affairs)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน การผสมผสานทางวัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปัญญาไทย ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในบรรพชน
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เป็นปัจจุบันด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใช้ประสบการณ์จากอดีต
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปัญญาไทย
2000–1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (3)
(Basic Science)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. เข้าความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เข้าใจสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้าง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ
4. เข้าใจชนิดของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน และพลังงาน
5. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการใช้ประโยชน์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
3. ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน และพลังงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 38 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ
โครงงานวิชาชีพ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่ง มีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของอะตอม สมบัติของ
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน พลังงาน
2000–1420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (3)
(Industrial Science)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณ เวคเตอร์ การรวมเวคเตอร์ และการคูณเวคเตอร์
3. เข้าใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนต์ของแรง การ
สมดุลของแรง งาน พลังงาน และกำลัง
4. เข้าใจสมบัติและการเกิดของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง และคลื่นเสียง
5. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. ทดลอง อภิปราย การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณเวคเตอร์ การรวมเวคเตอร์ และการคูณ
เวคเตอร์
2. อธิบายระบบและชนิดของแรง
3. ทดลองและคำนวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรง งาน
พลังงาน และกำลัง
4. อธิบายสมบัติของคลื่นกล และความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ ความยาวคลื่น และอัตราเร็วของ
คลื่น
5. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
แบบวงกลม แบบโพรเจกไตล์ สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์
พลังงาน กำลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ และการ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
2000–1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 (3)
(Applied Science)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
หมวดวิชาสามัญ
~ 39 ~
2. เข้าใจกระบวนการ ความสำคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. เข้าใจกระบวนการ ความสำคัญของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
4. เข้าใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของพอลิเมอร์
5. เข้าใจสมบัติ และการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
6. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด มิวเท
ชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้ประโยชน์
4. สังเกตและอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้อย่างเหมาะสม
5. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการนำไปใช้ประโยชน์ ปฏิกิริยาเคมี
ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์
2000–1422 วิทยาศาสตร์เกษตร 2 (3)
(Agro – Science)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2. เข้าใจกระบวนการ ความสำคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม
4. เข้าใจกระบวนการ ความสำคัญของปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์
5. เข้าใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาที่สำคัญของสารชีวโมเลกุล
6. เข้าใจสมบัติ และองค์ประกอบของสารละลาย สารบริสุทธิ์ คอลลอยด์ สายแขวนลอย กรด
เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
7. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเท
ชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 40 ~
3. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วน น้ำมันดิบ รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลัง การนำไปใช้ประโยชน์
4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ได้อย่าง เหมาะสม
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย สารบริสุทธิ์ คอลลอยด์ สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
6. สังเกตและอภิปรายสมบัติ องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรด
ไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดุลยภาพของระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การนำความรู้ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ มลภาวะจากการแยกแก๊สธรรมชาติ และน้ำมันดิบ พอลิเมอร์ มลภาวะที่เกิดขึ้นจาก พอลิเมอร์ สาร
ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
2000-1423 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 (3)
(Environmental Science)
จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
3. มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 วิเคราะห์และจำแนกปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3 ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4 กำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากร มลพิษสิ่งแวดล้อมและแนวทางการป้องกันแก้ไข
หมวดวิชาสามัญ
~ 41 ~
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 (*)
(Science Project)
จุดประสงค์รายวิชา
1 เข้าใจความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ ความแตกต่างของโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ
2 เข้าใจขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในเชิงวิจัย
3 ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิด ทำและแก้ปัญหา
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ เข้ากับวิชาชีพ
5 นำเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลที่ได้จากการศึกษา ให้ผู้อื่นเข้าใจ
6 นำความรู้จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ ในเรื่องที่ผู้เรียนที่ความถนัดหรือ
สนใจ
2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ ตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานต่อผู้อื่นจัดนิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร์
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3)
(Biochemistry)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ สารประกอบ สารละลาย
สารบริสุทธิ์ คอลลอยด์ สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม
2. เข้าใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาที่สำคัญของสารชีวโมเลกุล
3. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ
สารประกอบ สารละลาย สารบริสุทธิ์ คอลลอยด์ สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
2 สังเกต และอภิปรายองค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์ และปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 42 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ สารประกอบ สารละลาย สารบริสุทธิ์
คอลลอยด์ สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารที่เกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม สาร
ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพ
และชีวิตประจำวัน
2000-1426 เคมีพื้นฐาน 2 (3)
(Basic Chemistry)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจชนิด สมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. เข้าใจกระบวนการ ความสำคัญของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
3. เข้าใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของพอลิเมอร์
4. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2 อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นจากสารในผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนหรือหลังการนำไปใช้ประโยชน์
3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้ได้อย่าง เหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ มลภาวะจากการ
แยกแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พลาสติก กาว สี มลภาวะที่เกิดจากพอลิเมอร์ และ
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
2000-1427 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 2 (3)
(Basic Physics 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจ สมบัติและการเกิดของคลื่น คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง คลื่นเสียง
2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายสมบัติของคลื่นกล และความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว ของคลื่น
2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง ความเข้มของเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพของเสียง
3 อธิบายสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า
4 อธิบายสมบัติของแสง การผสมแสงสี การสะท้อนของแสง และการหักเหของแสง
หมวดวิชาสามัญ
~ 43 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การเกิดคลื่น ความถี่ ความยาวคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นกล คลื่นเสียง ความ
เข้มของเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพของเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแสง การสะท้อนของ
แสง การหักเหของแสง แสงสีและการมองเห็น การผสมแสงสี และการประยุกต์ใช้
2000-1428 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 2 (3)
(Basic Physics 2)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจ การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณเวคเตอร์ การรวมเวคเตอร์ การคูณเวคเตอร์
2. เข้าใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนต์ของแรง การ
สมดุลของแรง งาน พลังงาน และกำลัง
3. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณเวคเตอร์ การรวมเวคเตอร์ การคูณ เวคเตอร์
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง
3 ทดลองและคำนวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรง งาน
พลังงาน และกำลัง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณเวคเตอร์ การรวมเวคเตอร์ การคูณเวกเตอร์
ระบบและ ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนต์ของแรง การสมดุลของแรง งาน พลังงาน
กำลัง และการประยุกต์ใช้
2000-1429 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 2 (3)
(Basic Physics 3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจ การเคลื่อนที่เชิงเส้นตรงในแนวราบ การเคลื่อนที่อย่างอิสระในแนวดิ่ง การเคลื่อนแบ
วงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
2. เข้าใจสมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
3. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 ทดลอง อภิปรายและคำนวณการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรงในแนวราบและแนวดิ่ง แบบวงกลม แบบ
โปรเจกไตล์ แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่บนทางโค้ง รวมทั้ง
นำไปใช้ประโยชน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 44 ~
2 ทดลอง อธิบายกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม และ การ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรงในแนวราบ การเคลื่อนที่อย่าง อิสระในแนวดิ่ง การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ การเคลื่อนที่แบบ ซิมเปิลฮาร์โมนิค การเคลื่อนที่แบบ
หมุน การเคลื่อนที่บนทางโค้ง สมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกต์ใช้
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3)
(Basic Biology)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2. เข้าใจกระบวนการ ความสำคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด มิวเท
ชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลที่มีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 (2)
(Applied Mathematics 1)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซตและการดำเนินการ
ของเซต สมการเชิงเส้น และสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต
และการดำเนินการของเซต สมการเชิงเส้น และสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ไปใช้ประกอบใน
วิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
เซต และการดำเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเส้น และสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
หมวดวิชาสามัญ
~ 45 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน และนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
2. มีความคิดรวบยอดเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram) และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหา
สมาชิกและจำนวนสมาชิกของเซตได้
4. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และสมการกำลังสองตัวแปร
เดียวและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ได้
5. นำความรู้และทักษะที่ได้จากเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซตและการ
ดำเนินการของ เซต ระบบสมการเชิงเส้น และสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกต์ในการ
เรียนรู้งานอาชีพและชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram) การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 (2)
(Applied Mathematics 2)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความน่าจะเป็น
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของเลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความน่าจะ
เป็นไปใช้ประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความ
น่าจะเป็น
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังและลอการิทึมที่เป็นจำนวนตรรก
ยะและนำไปใช้แก้ปัญหาได้
2. รู้และใช้วิธีสำรวจความคิดเห็นอย่างง่ายและนำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ในการ
คาดการณ์บางอย่างได้
3. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลที่กำหนดให้และวัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของการวัดการกระจายโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
หาตำแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ได้
5. ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจได้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 46 ~
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในเรื่องการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และนำผลที่ได้ช่วยในการ
คาดการณ์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาบางอย่างได้
7. นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความน่าจะเป็นไป
ประยุกต์ในการเรียนรู้งานอาชีพและชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องเลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความ
น่าจะเป็น
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 2 (2)
(Applied Mathematics 3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ เมตริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ และเรขาคณิตวิเคราะห์
เบื้องต้น
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของอัตราส่วนตรีโกณมิติ เมตริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ และ
เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ไปใช้ประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ เมตริกซ์ ดีเทอร์มินันท์
และเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กำหนดให้ในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการวัดได้
2. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด ความชันของเส้นตรง
ได้
3. สร้างสมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และนำไปใช้ได้
4. มีความคิดรวบยอดในเรื่อง เมตริกซ์และการดำเนินการ ดีเทอร์มินันท์และการหา ดีเทอร์มินันท์
ขนาดไม่เกิน 3 x 3 ในระบบจำนวนจริงได้
5. นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนดีเทอร์มินนท์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
ไม่เกินสามตัวแปรได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ เมตริกซ์ ดีเทอร์
มินันท์ และเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น
หมวดวิชาสามัญ
~ 47 ~
2000-1522 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 2 (2)
(Applied Mathematics 4)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น อสมการ กำหนดการเชิงเส้น ลำดับและ
อนุกรม
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น อสมการ กำหนดการเชิงเส้น
ลำดับและอนุกรม ไปใช้ประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น อสมการ กำหนดการ
เชิงเส้น ลำดับและอนุกรม
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชั่นในรูปต่าง ๆ เช่น สมการ กราฟ และ
ตาราง
2. เข้าใจความหมายของลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต หาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด และ
หาพจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิตได้
3. เข้าใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใช้สูตรและนำไปใช้ได้
4. แก้อสมการตัวแปรเดียว ดีกรีไม่เกินสอง และใช้กราฟของอสมการ ฟังก์ชั่นในการแก้ปัญหาได้
5. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์ หรือปัญหาที่กำหนดให้และนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้
6. นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น อสมการ กำหนดการ เชิงเส้น
ลำดับและอนุกรม ไปประยุกต์ในการเรียนรู้งานอาชีพและชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และการแก้ปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น อสมการ กำหนดการ
เชิงเส้น ลำดับและอนุกรม
2000-1523 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 2 (2)
(Applied Mathematics 5)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์กับการออกแบบ คณิตศาสตร์กับการวัด
คณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพ และภาษี
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตร์กับการออกแบบ คณิตศาสตร์กับการ
วัด คณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพ และภาษี ไปใช้ประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์กับการออกแบบ คณิตศาสตร์
กับการวัด คณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพ และภาษี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 48 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจความหมาย วิธีการคำนวณและสามารถคำนวณ การหา รายได้ ราคาขาย ราคาขายสุทธิ
กำไร
2. ขาดทุน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
3. สามารถคำนวณหาค่าเกี่ยวกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได้
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เส้นตรง รูประนาบ รูปทรงเรขาคณิต สร้างรูปเรขาคณิต
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถออกแบบลวดลายได้
6. สามารถขยายส่วนและย่อส่วนของภาพได้
7. สามารถนำความรู้เรื่องคณิตศาสตร์กับการออกแบบ คณิตศาสตร์กับการวัด คณิตศาสตร์กับการ
8. ประกอบอาชีพ และภาษี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา ในเรื่องคณิตศาสตร์กับการออกแบบ
คณิตศาสตร์กับการวัด คณิตศาสตร์กับการประกอบอาชีพ และภาษี
2000-1524 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 2 (2)
(Applied Mathematics 6)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการหาพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงชนิดต่าง ๆ สถิติทดลอง
และแบบแผนการทดลองเบื้องต้น
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตร์กับการหาพื้นที่ และปริมาตรของ
รูปทรงชนิดต่าง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบื้องต้น ไปใช้ประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับการหาพื้นที่ และปริมาตร
ของรูปทรงชนิดต่าง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบื้องต้น
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ ปริมาตรในการคาดคะเน และคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตรที่ไม่ใช้รูปทรง
เรขาคณิตได้
2. ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ และปริมาตรแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการวัดได้
3. เลือกใช้แบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และใช้สถิติในการคำนวณได้เหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง
5. ใช้ค่าสถิติที่ได้จากการคำนวณช่วยในการตัดสินใจได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องการหาพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงชนิด
ต่าง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบื้องต้น
หมวดวิชาสามัญ
~ 49 ~
2000-1525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 2 (2)
(Applied Mathematics 7)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบื้องต้น และเศษส่วนย่อย
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของจำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบื้องต้น
และเศษส่วนย่อย ไปใช้ประกอบในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบื้องต้น และเศษส่วนย่อย
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจความหมาย รูปแบบ และหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก ลบ คูณ หาร การยกกำลัง n และ
รากที่ n จำนวนเชิงซ้อนและนำไปใช้แก้ปัญหาได้
2. เข้าใจรูปแบบจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการบวก ลบ คูณ หาร ของจำนวนเชิงซ้อนในรูป
เชิงขั้ว
3. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อกำหนดส่วนต่าง ๆ ของภาคตัดกรวยให้ และ
เขียนกราฟของความสัมพันธ์ได้
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน
จำกัดเขตได้
5. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วนย่อย และคำนวณเศษส่วนย่อยจากรูปแบบที่กำหนดให้ได้
6. นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส ไปประยุกต์ใน
การเรียนรู้งานอาชีพและชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบื้องต้น และเศษส่วนย่อย
2000-1526 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 2 (2)
(Applied Mathematics 8)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเรื่องบำเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างเลขดัชนี และมูลค่า
ของเงิน
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของเรื่องบำเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง
เลขดัชนี และมูลค่าของเงิน ไปใช้ในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบื้องต้น และเศษส่วนย่อย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 50 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถคำนวณและหาค่าเกี่ยวกับเรื่องบำเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างเลขดัชนี และ
มูลค่าของเงินได้
2. นำความรู้เรื่องบำเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างเลขดัชนี และมูลค่าของเงินใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้
3. นำความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จ หุ้น ตั๋วเงินค่าเสื่อมราคา ค่าจ้าง เลขดัชนี และมูลค่าของเงิน ไป
เชื่อมโยงกับวิชาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาบำเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างเลขดัชนี
มูลค่าของเงิน
2000-1527 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 2 (2)
(Applied Mathematics 9)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเวกเตอร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และปริมาตร
2. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการ และวิธีการของเวกเตอร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ
ปริมาตร ไปใช้ ในวิชาชีพ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ
ปริมาตร
มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเวกเตอร์ และการคำนวณเกี่ยวกับเวกเตอร์และนำความรู้เรื่องเวกเตอร์
ไปใช้แก้ปัญหาได้
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและการคำนวณเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำ
ความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติไปใช้แก้ปัญหาได้
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความกว้าง ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และการแก้ปัญหาในเรื่องเวกเตอร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ
ปริมาตร
หมวดวิชาสามัญ
~ 51 ~
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2)
(Physical Education for Personal Development)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเล่นกีฬาที่ตนสนใจ
2. เพื่อให้สามารถนำทักษะกีฬา ไปใช้ในการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ สมรรถภาพ
3. เพื่อฝึกฝนน้ำใจนักกีฬา เกิดระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของการล่นกีฬาที่ตนสนใจได้ถูกต้อง
2. เล่นกีฬาอย่างมีมารยาท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและน้ำใจนักกีฬา
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ
กีฬาต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2000–1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1)
(Home Education and Safety)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการ
ของตนเอง
2. ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้รู้จักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด
มาตรฐานรายวิชา
1. ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง
2. วางแผนดูแลส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. ปฏิบัติโครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 โครงงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะการดำเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด
อุบัติเหตุ และการใช้ยา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 52 ~
2000–1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3)
(Quality of Life Development)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ และการป้องกัน
โรค
2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเอง
และครอบครัว
3. เพื่อให้สามารถนำกิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
ชีวิตประจำวันได้
มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกวิธีการวางแผนดูแลส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว เพื่อน และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย
3. ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ สม่ำเสมอ
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการแข่งขันเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากลในสถานศึกษาด้วยความมี
น้ำใจนักกีฬา
5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. สามารถเลือกใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
7. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดำเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุ่น
วัฒนธรรมไทยกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น อาหารและโภชนาการในการป้องกันโรค การใช้ยา การ
ป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการเล่นเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล การประยุกต์หลักการรุกและการป้องกันของเกมกีฬาต่าง ๆ
เข้ากับการดำเนินชีวิต
2000–1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 2 (3)
(Life Management for Happiness)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของวัยรุ่น
2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ
3. เพื่อให้สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอย่างมีความสุข
4. เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานรายวิชา
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุ่นที่เหมาะสมกับเพศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
หมวดวิชาสามัญ
~ 53 ~
2. เลือกใช้บริการทางด้านสาธารณสุข
3. เลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ
4. ปฐมพยาบาลได้อย่างน้อย 3 วิธี
5. มีทักษะในการออกกำลังกาย และออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวิถีและ
วัฒนธรรมไทย ความสำคัญของโภชนการและการออกกำลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใช้บริการด้านสาธารณสุข การร่วมมือกับชุมชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนา
สุขภาพของงตนเอง
2000–1605 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน 1 (2)
(Physical Fitness for Work)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกำลังกาย และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
2. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำ
3. เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และประยุกต์หลักการในการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ไปใช้ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา
และเลือกกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเหมาะสมกับอาชีพหรืองานที่ปฏิบัติ
2. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษากลไกของร่างกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล
กิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาหาร
และโภชนาการที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติ โครงงานการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่
เหมาะสมสำหรับตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 54 ~
2000–1606 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2)
(Self Defense)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพ ระหว่างเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่น ปัจจัยเสี่ยง และ
สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. เพื่อให้รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
3. เพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม
มาตรฐานรายวิชา
1. มีทักษะในการปฏิเสธ และทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม
2. ออกกำลังกายด้วยท่าพื้นฐานของศิลปป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ
3. ประเมินและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง / สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้
4. ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เจตคติและค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย แนวทางการ
ป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝึกการออกกำลังกายและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายด้วยกีฬาที่นำไปสู่การป้องกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการ
ออกกำลังกาย การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการวางตน เพื่อนำไปสู่การป้องกันตนเองจากภัยสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
2000–1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2)
(Physical Education for Disabled)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพร่างกายของตนเอง
2. เพื่อให้มีทักษะในการเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. เพื่อให้สามารถนำทักษะกีฬา ไปประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลิกภาพและออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเล่นกีฬากับผู้อื่น
2. สาธิตทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้อย่างถูกต้อง
3. เล่นกีฬาอย่างมีมารยาท โดยคำรึงถึงความปลอดภัยและน้ำใจนักกีฬา
4. ออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
หมวดวิชาสามัญ
~ 55 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของ กีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิด
ตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล ศึกษาและฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อในลักษณะกายภาพบำบัด
ตามลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล นำไปสู่การประยุกต์ใช้การออกกำลังกายในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง
2000–1608 พัฒนาการและทักษะในการดำเนินชีวิต 1 (1)
(Development and Life Skill)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุ่น
2. เพื่อให้เห็นคุณค่าของการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนให้ปลอดจากโรค ป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด และการใช้ยา
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได้
2. มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
3. แสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
4. ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และการใช้ยา
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดำเนินชีวิต ในเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ
จิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใช้ยา
และการแก้ปัญหาสุขภาพ
2000–1609 สุขภาพกับการทำงาน 1 (1)
(Health and Work)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสภาพแวดล้อมและสรีรวิทยาการออกกำลังกายจากการทำงาน
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน
3. เพื่อให้ตระหนักถึงหลักปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตกายบริหารในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เพื่อลดความตึงเครียดและความเหนื่อย
ล้าจากการทำงานได้ถูกต้อง
2. เลือกใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ถูกต้องตามสถานการณ์
ต่างๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 56 ~
3. บอกอิริยาบถที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานแต่ละชนิด
4. ปฏิบัติโครงงานกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพในการทำงาน 1 โครงงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน อิริยาบถที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานแต่ละชนิด
หลักปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำรวจและวางแผนในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
ตลอดจนการเลือกใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน กายบริหาร
สำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เพื่อลดความตึงเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพในการทำงาน
2000–1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1)
(Safety in Industry)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ตระหนักถึงการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทำงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของสัญลักษณ์ความปลอดภัยในการทำงานได้
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมได้
3. ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทำงาน
4. เลือกใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานได้
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานได้ 1 โครงงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
(Ergonomics) อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สำรวจความปลอดภัยและวางแผนการแก้ปัญหาเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในการทำงาน สิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทำงาน ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน
2000–1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1)
(Safety in Agriculture)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงาน และสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
2. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการทำงานเกษตรด้วยความปลอดภัย
หมวดวิชาสามัญ
~ 57 ~
3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์ ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้องตามหลักการ
2. ปฏิบัติงานเกษตรได้อย่างปลอดภัย
3. เลือกใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ตามสถานการณ์
4. ปฏิบัติโครงงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงในการทำงานเกษตร 1 โครงงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา และวิเคราะห์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานเกษตร หลักปฏิบัติในการทำงานเกษตร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สำรวจความปลอดภัยและวางแผนการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน สิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติโครงงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ
ลดความเสี่ยงในการทำงานเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545
~ 58 ~
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
จุดประสงค์ มาตรฐานและคำอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3)
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
~ 60 ~
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 (3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำหรับ
งานสำนักงาน การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสาร ตารางทำการ และนำเสนอผลงาน สืบค้น
ข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัย
ในการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ
2. ใช้โปรแกรมประมวลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพ
3. ใช้โปรแกรมตารางทำการสร้างตารางทำการเพื่องานอาชีพ
4. ใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน
5. ใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลและใช้อีเมลเพื่องานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำจัดทำเอกสาร
เพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรม
ตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้
โปรแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเทอร์เน็ต
สืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ
ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 2 (3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น กระบวนการของการประกอบการ เอกสาร
ธุรกิจ การทำบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดำเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
~ 61 ~
2. เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ดำเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดำเนินการขายตามแผนการขาย และ
ดำเนินงานธุรกิจขนาดย่อมจากความรู้ความสามารถในงานอาชีพของตนเอง
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดย่อมในงานอาชีพของตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น การขาย การบัญชี การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ดำเนินการตลาดตามแผนการตลาด
4. ดำเนินการขายตามแผนการขาย
5. ดำเนินงานธุรกิจขนาดย่อม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ประเภทและความสำคัญของการประกอบการ
หลักการจัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทำบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและ
แผนการขาย หลักการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ กระบวนการแก้ปัญหาและ
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ข้อกำหนดและเอกสาร
หลักการเพิ่มผลผลิต
2. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพและ
การจัดระบบ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบและตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการบริหารงานคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต
2. ดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
3. ดำเนินกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพในองค์กร
4. ดำเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ
5. ดำเนินงานเพิ่มผลผลิตในองค์กร
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
~ 62 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสำคัญของคุณภาพ
ระเบียบวิธีพีดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาและ
เครื่องมือในการจัดทำกิจกรรม การจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ หลักการ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle) และการดำเนินกิจกรรม เช่น การให้ความสำคัญ
กับลูกค้า ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ ความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การบริหารเชิง
กระบวนการและเป็นระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริง
ฯลฯ การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ข้อกำหนดและเอกสาร หลักการ
เพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองค์กรโดยการเพิ่มคุณค่าที่ปัจจัยการผลิตคงที่และโดยการลดปัจจัยการ
ผลิต
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2 (3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เทคนิคการแก้ไขให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้สามารถสำรวจข้อมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กำหนดแนวทางแก้ไข ดำเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน และดำเนินกิจกรรม
จัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. สำรวจข้อมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3. กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
4. ดำเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. ดำเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
~ 63 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในองค์กรและในชุมชน บทบาทและ
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ประเทศ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดมลพิษ ผลกระทบที่เกิดและเทคนิคการแก้ปัญหามลพิษทาง
น้ำ อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนทัศนียภาพ สารอันตรายและกากของเสีย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น กฎหมาย
พระราชบัญญัติและสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีและวิศวกรรมความ
ปลอดภัย หลักการยศาสตร์เพื่ออาชีวอนามัยและเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการจัดการ อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
2. เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและควบคุมอันตรายจาก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานและจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเบื้องต้น
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบครอบ หยั่งรู้อันตราย มีความตระหนักใน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. ดำเนินงานป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน
6. ปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์
7. จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
~ 64 ~
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัย
ภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้าน
ชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น ความปลอดภัยในบริเวณ
พื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและในงานก่อสร้าง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
พนักงาน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุง
สภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น การตรวจความ
ปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการ
ฝึกการหยั่งรู้อันตราย
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 12 February 2008, 08:48AM