ประเภทของรายวิชา:


ระบบเครือข่ายเบื้องต้น _1
2201 – 2415 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 2 (4)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบเครือข่ายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้
2. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการทำงานของระบบเครือข่าย
2. ใช้ระบบเครือข่ายในการค้นหาข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย
ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
2201 – 2415 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 2 (4)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบเครือข่ายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้
2. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภท และการทำงานของระบบเครือข่าย
2. ใช้ระบบเครือข่ายในการค้นหาข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย
ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต